Algemene Ledenvergadering

Iedereen die de ijsclub van Oosterwolde een warm hart toedraagt wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de

Algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op maandagavond 28 november 2022 in de ijsclubkantine, De Slatten 34. Aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 15 november 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2022 van de secretaris
 5. Financieel verslag over 2022 van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Rondvraag
 9. Bestuursverkiezing
  • De heer B.C. Smit heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid en voorzitter.
  • Voorgesteld wordt om de heer H. Zuidema te benoemen als lid van het bestuur.
  • Tevens wordt voorgesteld om mevr. M. Boomhouwer te benoemen als lid van het bestuur.
  • Op schriftelijke voordracht van tenminste 10 leden kunnen overige kandidaten zich voor de vergadering melden bij het bestuur.
 10. Sluiting

Afscheid voorzitter Ben Smit